1. Definicje
  Sprzedawca – Zakłady Mięsne Ham Cichoń i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Szybowej 7, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003758, NIP: 6450006514, REGON: 271179500. Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@provege.eu Witryna PROVEGE – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.provege.eu PROVEGE – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, to jest przez Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy Sp. J. w którym można dokonywać zakupy za pośrednictwem witryny provege.eu Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów w provege.eu Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora witryny , w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na witrynie provege.eu  zgodnie z Regulaminem Witryny Klient – każdy klient nabywający produkt w sklepie provege.eu Konsument – osoba fizyczna, która naby wa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową  
  1. Zakupy na provege.eu
  2.1. Działalność provege.eu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie przez strony internetowe . 2.2. Obszar działania Usługi oferowane przez provege.eu dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy. 2.3. Kupujący Z oferty provege.eu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną. Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do PROVEGE kontakt@provege.eu W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie. 2.4. Informacje o produktach 2.4.1 Zamieszczone na witrynie provege.eu  informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. provege.eu dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu. 2.4.2 provege.eu informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych we  provege.eu Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie. 2.5. Ceny towarów Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej provege.eu są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich. 2.6. Upusty, promocje i vouchery 2.6.1 Rabat z tytułu wystawionego przez provege.eu vouchera nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami 2.6.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami. 2.6.3 Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,3% (trzy dziesiąte procenta). 2.6.4 provege.eu przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin. 2.6.5 Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, provege.eu może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.   2.7. Zamówienie Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty  provege.eu przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu provege.eu, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy, zgodnie z punktem 3.1. 2.8. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie provege.eu provege.eu wysyła Klientowi numer zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta. 2.9. Dostawa, koszty dostawy, koszty pakowania 2.9.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. Podobnie, każdorazowo w procesie składania zamówienia określony jest koszt pakowania. W zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców provege.eu lub za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie provege.eu 2.9.2 Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji witryny provege.eu 2.9.3 provege.eu pobiera opłatę z tytułu pakowania towarów objętych zamówieniem. Wszelkie informacje o kosztach pakowania znajdują się w dedykowanej sekcji witryny provege.eu 2.9.4 Ograniczenie ilościowe provege.eu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia. Szczegóły dotyczące limitów znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu.  
  1. Zamówienie Klienta
  3.1. Składanie i akceptacja zamówienia Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na witrynie provege.eu. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku “Dodaj do koszyka”. 3.2. Przyjęcie zamówienia Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia. 3.2.1 Odmowa realizacji zamówienia  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji złożonego zamówienia, bez podania przyczyny.
  3.3. Możliwość zmiany zamówienia W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny provege.eu, Klient może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości wprowadzenia zmian do zamówienia (w tym czas, w którym takie zmiany mogą być wprowadzone) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2. powyżej Regulaminu. 3.4. Możliwość anulowania zamówienia W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny provege.eu Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości anulowania zamówienia (w tym czas, w którym anulowanie powinno nastąpić) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2. powyżej Regulaminu. Zamówienie nie potwierdzone przez Klienta w ciągu 48 godzin, zostaje automatycznie anulowane. 3.5. Prawo odstąpienia od umowy 3.5.1 Konsument przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 7 dni od dnia wydania Towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy użyciu formularza, którego treść znajduje się w dedykowanej sekcji strony sklepu. 3.5.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
 • towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,
 • towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, właściwości produktowych ( zaawansowana technologia)    jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3.5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, spełniając  wszystkie warunki: Klient posiada dowód zakupu , towar jest zapakowany w oryginalne opakowanie, towar posiada metkę ( jeżeli producent lub sprzedawca ją dołączył), jest kompletny . Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni 3.5.4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres: Radzionków 41-922, ul. Szybowa 7. 3.5.5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary. 3.5.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, w przypadku niejasności co do oryginalności opakowania i jego nienaruszenia . 3.5.7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. 3.5.8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. 3.5.9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca). 3.6. Termin realizacji dostawy 3.6.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy. 3.6.2 Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia. 3.6.3 Szczegółowe informacje o terminach dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu. 3.7. Dni wolne 3.7.1 Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. 3.7.2 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy. 3.8. Miejsce i termin dostarczenia zakupów 3.8.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:
 1. przez dostawców provege.eu – wybranego dnia w wybranym przez Klienta przedziale jednogodzinowym
 2. przez firmę kurierską – najpóźniej siódmego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez provege.eu przy czym w przypadku zamówień zaksięgowanych (w przypadku zamówień opłaconych z góry) lub złożonych (w przypadku zamówień opłacanych przy odbiorze):
  • do godziny 14.00 -provege.eu pakuje zamówienia i przekazuje je firmie kurierskiej maksymalnie siódmego dnia roboczego od złożenia zamówienia
  • po godzinie 14.00 – provege.eu pakuje zamówienia i przekazuje je firmie kurierskiej w ciągu 7 dni roboczych
3.8.2 W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia zamówienia w wybranym przez Klienta terminie z przyczyn, za które provege.eu nie ponosi  odpowiedzialności, pracownik Biura Obsługi Klienta provege.eu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego terminu dostawy. 3.9. Odmowa realizacji zamówienia 3.9.1 provege.eu zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach: 3.9.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont, np., w celu obejścia szczególnych ograniczeń ilościowych Towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnych). 3.9.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez provege.eu za wymagające potwierdzenia zgodnie z pkt. 3.2 powyżej. 3.9.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu. 3.9.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia. 3.9.2.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten dotyczy produktów w promocji oznaczonych znakiem „Najtaniej w sieci”, „Super cena”, „Produkt z gazetki” lub innym oznaczeniem ceny promocyjnej oferowanego produktu. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia. 3.9.2.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia. 3.10. Faktura 3.10.1 Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta. 3.10.2 Faktura VAT obejmująca wszystkie dostarczane pozycje zamówienia wystawiana jest w postaci elektronicznej i wysyłana na adres klienta. Klientowi ich pobranie. 3.10.3 Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na koncie Klienta w sposób umożliwiający jej pobranie. 3.10.4 Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. 3.10.5 Klient upoważnia PROVEGE do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 3.10.6 W przypadku Klienta będącego konsumentem, gdy obowiązujące przepisy wymagają ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, Z.M. HAM będą wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.  
 1. Płatności
4.1. Sposoby płatności Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane we  provege.eu w sposób określony w Witrynie provege.eu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności: 4.1.1 za zakupy realizowane przez dostawców provege.eu:
 • płatność przelewem online
4.1.2 za zakupy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • płatność przelewem online (wszystkie banki internetowe)
4.2. Rozliczanie niedopłat i nadpłat  
 1. Dostawa
5.1. Dostawca 5.1.1 Dostawy mogą być realizowane przez dostawców provege.eu lub przez firmę kurierską: 5.1.1.1 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta. 5.2. Nieobecność Klienta Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia zastosowanie mieć będą poniższe zasady. 5.2.1 Dostawa realizowana przez dostawcę provege.eu: 5.2.1.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Biura Obsługi Klienta  provege.eu podejmuje próbę kontaktu z Klientem. 5.2.1.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca provege.eu spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 15,00 zł. 5.2.2 Dostawa realizowana przez firmę kurierską: 5.2.2.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo. 5.2.2.2 Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do provege.eu 5.2.2.3 provege.eu nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. 5.2.2.4  provege.eu spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta. 5.2.2.5 Z wyłączeniem przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, odpowiedzialność za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska. 5.2.3  W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia we wskazanym przedziale czasowym, pracownik Biura Obsługi Klienta provege.eu podejmuje próbę kontaktu z Klientem. 5.2.3.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca provege.eu spróbuje umożliwić Klientowi odbiór towaru w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych opłat.  
 1. Reklamacje i zwroty
6.1. Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad. 6.2. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał. 6.3. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta  provege.eu po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego. 6.4. W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta kontakt@provege.eu 6.5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Biura Obsługi Klienta provege.eu, drogą mailową na adres kontakt@provege.eu Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. 6.6. provege.eu zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. 6.7. provege.eu nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem. 6.8. provege.eu nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku). 6.9. provege.eu jako sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest tutaj. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem.  
 1. Postanowienia końcowe
7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji Klient korzystający z usług provege.eu ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. provege.eu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku. 7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail provege.eu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię. 7.3. Refundacje W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, provege.eu dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. 7.4. Zmiana regulaminu provege.eu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie provege.eu Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. 7.5. Spory Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.). 7.6. Badanie satysfakcji Klienta Po dostarczeniu Towarów Klientowi, provege.eu, zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny.  
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy
8.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. 8.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez witrynę  provege.eu w dedykowanej sekcji witryny Regulamin. 8.3. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć po zalogowaniu się do sklepu provege.eu  i przejściu do zakładki „Moje zamówienia”.  
 1. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) są Z.M. HAM Cichoń i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Szybowa 7, 41-922. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:
 • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
 • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta). Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
 • w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
 • w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,
a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania. Klientowi przysługuje prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu  provege.eu prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez provege.eu, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane. Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@provege.eu Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w witrynie  provege.eu w Polityce Prywatności.